Συγγράμματα

Gerodontology Essentials for Health Care Professionals. Springer, 2020Gerodontology Essentials for Health Care Professionals
ISBN: 978-3-030-41468-9


This book provides basic knowledge and skills for non-dental healthcare practitioners, helping them recognize the importance of oral health, perform initial oral health assessments, consult dentists when necessary, and offer preventive advice and counseling. As people age, they tend to refrain from routine dental care, while the number of consultations with non-dental healthcare providers (physicians, nurses, pharmacists, physician assistants, physical therapists, occupational therapists etc.) increases. However, few healthcare providers are adequately trained to assess oral problems.
The relevance of this book is underscored by the recently published European policy recommendations on oral health in older adults by the European College of Gerodontology and the European Geriatric Medicine Society, which highlight the importance of the active involvement of non-dental primary care practitioners in oral health assessment and promotion. These two respected European Societies have identified a significant gap in education, practice and health policies and described the necessary action plans. This book helps to fill the educational gap identified in the recommendations and will be an invaluable tool for all healthcare providers working with older people.
Γηροδοντιατρική (Έκδοση 2018)Βιβλίο Γηροδοντιατρικής
ISBN: 978-960-91731-1-7


Ένας σημαντικός αριθμός ασθενών που έχουν ανάγκη οδοντιατρικής φροντίδας είναι άτομα τρίτης και τέταρτης ηλικίας. Στους ηλικιωμένους ασθενείς με σύνθετο ιατρικό, κοινωνικό και οδοντιατρικό ιστορικό οι κλασικοί κανόνες της οδοντιατρικής επιστήμης συχνά παρακάμπτονται ή προσαρμόζονται κατά περίπτωση. Το σχέδιο θεραπείας απαιτεί ολιστική προσέγγιση, εξατομίκευση, ρεαλισμό, ευελιξία και στενή συνεργασία με την ομάδα φροντίδας του ηλικιωμένου.

Στόχος αυτού του βιβλίου είναι η ενημέρωση των οδοντιάτρων σχετικά με τους εξειδικευμένους τρόπους προσέγγισης των ηλικιωμένων ασθενών, ανάλογα με το επίπεδο της λειτουργικής τους αυτοδυναμίας, ενώ κάποια κεφάλαια είναι χρήσιμα και σε άλλους υγειονομικούς και φροντιστές ηλικιωμένων.